پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ ۱۹۷۲- فرم ۱۲ سوالی