پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف 2011- نسخه 20 سوالی