پرسشنامه استاندارد سهل انگاری اجتماعی – دکتر مجید صفاری نیا