پرسشنامه شناسایی راهکارهای بین المللی شدن برنامه های درسی حوزه پزشکی