پرسشنامه عملکردتجاري بانک ( etal ,2011& Mamoun؛ به نقل از پوردانشمند، 1392).