پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی