پرسشنامه عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه‌ای