پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی