پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۱۸ سوالی