پرسشنامه فرهنگ مدرسه الساندر و ساد 1998 – 18 سوالی