پرسشنامه استاندارد فرهنگ و پذیرش تکنولوژی اطلاعات (ونکاتش و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از اسماعیلی، ۱۳۹۲)