پرسشنامه فرهنگ یادگیری بالینی سازمانی هندرسون و همکاران (2010)