پرسشنامه محقق ساخته استراتژی¬های منابع انسانی(امیری¬زاده، 1393).