پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (۱۹۸۸)