پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)