پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) اندلر و پارکر (1990) (افضلان، 1393)