پرسشنامه استاندارد مقیاس ادراک بیمار از همدلی پزشک جفرسون (JSPPPE)