پرسشنامه تشخیص اختلالات خوردن (EDDS) استیک و همکاران، 2001