پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی (ISK، قربانی، واتسون و هارگیس، 2008؛ به نقل از جلیلی راد، 1393)