پرسشنامه مقیاس خود شکوفایی جونز و کرندال (1986؛ به نقل از احمدی، 1390)