پرسشنامه استاندارد مقیاس های رابطه گریفین و بارتولومیو، ۱۹۹۴