پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی