پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها