پرسشنامه موانع مدیریتی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال