پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا ۲۰۰۲