پرسشنامه استاندارد نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴