پرسشنامه نشخوار فکری مشترک دیویدسون و همکاران ۲۰۱۴