پرسشنامه نقش کیفیت خدمات ورزشگاه‌ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال