پرسشنامه استاندارد نگرش‌های محیطی تامپسون و برتون(۱۹۹۴، به نقل از مفاخری، ۱۳۹۳)