پرسشنامه هیجانات تحصیلی (پیشرفت) پکران و همکاران 2002، 75 سوالی