پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج و همکاران (1386)