پرسشنامه  پنج عامل بزرگ شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری (1994)- 25 سوالی