پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (2012)- 42 سوالی