پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک شیرکوا و همکاران (۲۰۱۲)- ۴۲ سوالی