پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999