پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران 2013- (OPQOL‑brief)