پرسشنامه استاندارد کیفیت سرمایه انسانی (HC) چوینگ جو لیانگ و همکاران، ۲۰۱۳؛ به نقل از همتی، ۱۳۹۳).