پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و هیوی (1990) – فرم کوتاه