پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی