پرسشنامه باورهای فراشناختی مربوط به استفاده از تلفن هوشمند (MSUQ)کاسل و همکاران 2020