پرسشنامه بی ثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث (1983)