پرسشنامه تاثیر عوامل فرهنگی(فنی، فردی و سازمانی) بر روابط و عملکرد‌ شغلی کارکنان