پرسشنامه ترومای كودكی برنستین و همکاران (2003)- 28 سوالی