پرسشنامه تصور از خدا بر اساس اسماء الهی امیدی و همکاران (1399)