پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)