پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی لاگس و همکاران (2008)