پرسشنامه تمایل به پرداخت بیشتر قربانزاده و همکاران (2020)