پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003) – 10 سوالی