پرسشنامه سنت های خانواده – مک کوبین و تامپسون(FTS)