پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009)