پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی