پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لونسون و همکاران (1995)